top of page

Novi iznosi neoporezivih primitaka radnika u 2024. godini


Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, članak 7. koji je na snazi od 1.1.2024. dočekali smo nove "okrugle" iznose neoporezivih primitaka u eurima. Izmjene nisu velike, no dovoljne da možemo propustiti isplatiti maksimalne neoporezive naknade koje su nam na raspolaganju.


Od većih izmjena izdvojila bih paušalnu naknadu za prehranu koja sada na mjesečnoj bazi iznosi 100€, a na godišnjoj 1.200€, te dnevnicu za službena putovanja u tuzemstvu od sadašnjih 30€ i naknadu za korištenje privatnog automobila od 0,50€ po kilometru. Sve primitke popisujemo u nastavku.


Na kraju posta naći ćete predložak odluke koji možete preuzeti i prilagoditi svojim potrebama.


Iznosi u nastavku odnose se na jednog radnika i jednu poslovnu godinu. Pri donošenju odluke o isplati, vodite računa o novim radnicima i mogućim isplatama koje je tijekom godine izvršio bivši poslodavac, te radnicima koji kod vas rade u nepunom radnom vremenu.


Neoporezivi primici radnika u 2024.:


Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

do 700€


Dar u naravi

do 133€


Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)​

​​do 1.120€

Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)

do 140€


Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika

do 1.200€ poslodavac može radnicima isplatiti naknadu za prehranu najviše do visine 100€ mjesečno za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca. U slučaju da se isplaćuju naknade prehrane za više mjeseci istog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo isplatiti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za rada kod poslodavca.


Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

do 1.800€ pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena. Poslodavac može radnicima isplatiti naknadu za prehranu najviše do visine 150€ mjesečno za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca temeljem vjerodostojne dokumentacije. U slučaju da se isplaćuju naknade prehrane za više mjeseci istog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo isplatiti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za rada kod poslodavca.


Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose

do 4€ po danu rada od kuće, a najviše 70€ mjesečno


Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

do visine stvarnih izdataka


Potpore za novorođenče

​​do 1.400€​


Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

do 500€ podmirene bezgotovinskim putem


Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

do 400€


Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.


Drugo:


Nagrade radnicima za navršeni radni staž

Otpremnine

Dnevnice, troškovi putovanja i dodaci


D.D.

71 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page