top of page

Isplata naknade za troškove prijevoza na posao i s posla

Gradski i prigradski javni prijevoz je poskupio. Tako je Liburija d.o.o. za područje Zadra objavila nove cjenike i potakla nas da objavimo ovaj post odnosno priliku da se podsjetimo o poreznom tretmanu ove naknade.


Naknada troška prijevoza na posao i s posla, nije uređena Zakonom o radu, stoga je potrebno da ista bude definirana odlukom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, ukoliko poslodavac istu isplaćuje.


Porezni tretman naknade za prijevoz definira Pravilnik o porezu na dohodak, članak 7. st. 2, t. 29 koji kaže da je naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom za radnike neoporeziva:


  • u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte, a