top of page

Doprinosi za direktore odnosno članove uprave u 2021. godini

Osnovica za obračun doprinosa članova uprave (čl.37.st.2 Zakon o doprinosima)


Osnovica se definira prema iznosu prosječne bruto plaće u HR množenom sa koeficijentom 0,65.